LỌC XE THEO MỨC GIÁ

DANH SÁCH XE NỖI BẬT

THUÊ TỰ LÁI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE

 • YÊU CẦU: Có GPLX, CMND, 1 xe gắn máy kèm cà vẹt , 1 sổ hộ khẩu hoặc KT3
 • THẾ CHẤP:.Để lại xe gắn máy + cà vẹt và 1 sổ hộ khẩu/KT3. (trường hợp thiếu xe máy thì cọc thêm 15 triệu, thiếu hộ khẩu/KT3 thì cọc 10 triệu, thiếu cả 2 thì cọc 25 triệu.)

GIÁ THUÊ: 900,000đ/ngày

 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau.
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

 

THUÊ XE CÓ TÀI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE.

 • Không cần thủ tục gì cả.
 • Đặt xe là có tài xế đến đón.

GIÁ THUÊ: 900,000đ/ngày + tổng kilomet đi x 4,000đ

 • Tổng kilomet x 4,000đ là tiền xăng + công tài xế.
 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau (phụ cấp ở khách sạn 300k).
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

CHỌN XE NÀY
THUÊ XE TỰ LÁI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE

 • YÊU CẦU: Có GPLX, CMND, 1 xe gắn máy kèm cà vẹt , 1 sổ hộ khẩu hoặc KT3
 • THẾ CHẤP:.Để lại xe gắn máy + cà vẹt và 1 sổ hộ khẩu/KT3. (trường hợp thiếu xe máy thì cọc thêm 15 triệu, thiếu hộ khẩu/KT3 thì cọc 10 triệu, thiếu cả 2 thì cọc 25 triệu.)

GIÁ THUÊ: 1,000,000đ/ngày

 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau.
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

 

 

THUÊ XE CÓ TÀI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE.

 • Không cần thủ tục gì cả.
 • Đặt xe là có tài xế đến đón.

GIÁ THUÊ: 1,000,000đ/ngày + tổng kilomet đi x 4,000đ

 • Tổng kilomet x 4,000đ là tiền xăng + công tài xế.
 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau (phụ cấp ở khách sạn 300k).
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

 

CHỌN XE NÀY
THUÊ XE TỰ LÁI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE

 • YÊU CẦU: Có GPLX, CMND, 1 xe gắn máy kèm cà vẹt , 1 sổ hộ khẩu hoặc KT3
 • THẾ CHẤP:.Để lại xe gắn máy + cà vẹt và 1 sổ hộ khẩu/KT3. (trường hợp thiếu xe máy thì cọc thêm 15 triệu, thiếu hộ khẩu/KT3 thì cọc 10 triệu, thiếu cả 2 thì cọc 25 triệu.)

GIÁ THUÊ: 900,000đ/ngày

 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau.
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

 

 

THUÊ XE CÓ TÀI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE.

 • Không cần thủ tục gì cả.
 • Đặt xe là có tài xế đến đón.

GIÁ THUÊ: 900,000đ/ngày + tổng kilomet đi x 4,000đ

 • Tổng kilomet x 4,000đ là tiền xăng + công tài xế.
 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau (phụ cấp ở khách sạn 300k).
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

 

CHỌN XE NÀY
THUÊ XE TỰ LÁI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE

 • YÊU CẦU: Có GPLX, CMND, 1 xe gắn máy kèm cà vẹt , 1 sổ hộ khẩu hoặc KT3
 • THẾ CHẤP:.Để lại xe gắn máy + cà vẹt và 1 sổ hộ khẩu/KT3. (trường hợp thiếu xe máy thì cọc thêm 15 triệu, thiếu hộ khẩu/KT3 thì cọc 10 triệu, thiếu cả 2 thì cọc 25 triệu.)

GIÁ THUÊ: 1,200,000đ/ngày

 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau.
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

 

 

THUÊ XE CÓ TÀI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE.

 • Không cần thủ tục gì cả.
 • Đặt xe là có tài xế đến đón.

GIÁ THUÊ: 1,200,000đ/ngày + tổng kilomet đi x 4,000đ

 • Tổng kilomet x 4,000đ là tiền xăng + công tài xế.
 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau (phụ cấp ở khách sạn 300k).
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

CHỌN XE NÀY
THUÊ XE TỰ LÁI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE

 • YÊU CẦU: Có GPLX, CMND, 1 xe gắn máy kèm cà vẹt , 1 sổ hộ khẩu hoặc KT3
 • THẾ CHẤP:.Để lại xe gắn máy + cà vẹt và 1 sổ hộ khẩu/KT3. (trường hợp thiếu xe máy thì cọc thêm 15 triệu, thiếu hộ khẩu/KT3 thì cọc 10 triệu, thiếu cả 2 thì cọc 25 triệu.)

GIÁ THUÊ: 900,000đ/ngày

 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau.
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

 

 

THUÊ XE CÓ TÀI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE.

 • Không cần thủ tục gì cả.
 • Đặt xe là có tài xế đến đón.

GIÁ THUÊ: 900,000đ/ngày + tổng kilomet đi x 4,000đ

 • Tổng kilomet x 4,000đ là tiền xăng + công tài xế.
 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau (phụ cấp ở khách sạn 300k).
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

CHỌN XE NÀY
THUÊ XE TỰ LÁI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE

 • YÊU CẦU: Có GPLX, CMND, 1 xe gắn máy kèm cà vẹt , 1 sổ hộ khẩu hoặc KT3
 • THẾ CHẤP:.Để lại xe gắn máy + cà vẹt và 1 sổ hộ khẩu/KT3. (trường hợp thiếu xe máy thì cọc thêm 15 triệu, thiếu hộ khẩu/KT3 thì cọc 10 triệu, thiếu cả 2 thì cọc 25 triệu.)

GIÁ THUÊ: 800,000đ/ngày

 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau.
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

 

 

THUÊ XE CÓ TÀI

THỦ TỤC ĐỂ THUÊ ĐƯỢC XE.

 • Không cần thủ tục gì cả.
 • Đặt xe là có tài xế đến đón.

GIÁ THUÊ: 800,000đ/ngày + tổng kilomet đi x 4,000đ

 • Tổng kilomet x 4,000đ là tiền xăng + công tài xế.
 • Một ngày được tính như sau: lấy xe sau 19h hôm nay và trả xe trước 19h hôm sau (phụ cấp ở khách sạn 300k).
 • Một ngày được tính như sau: sáng hôm nay lấy đến 19h hôm nay là hết 1 ngày.

 

 

CHỌN XE NÀY